Nyheder

 

Bestyrelsesmøde i HTK 15.12.2014

 

Til stede var samtlige bestyrelsesmedlemmer: Henrik Bonnichsen (HB), Lars Christian Nielsen (LC), 
Nikolaj Schütze (NS), Hanne Wind (HW),
Kristoffer Fryland (KGF) og Henning Pilegaard (HP).

Bestyrelsen konstituerede sig således: HB formand, NS næstformand, LC kasserer og HP sekretær.

Arbejdsområderne fordeltes således:

HB:

Planlægning af træning (sammen med LC og Anders Hartvig)

La Santa, træningsture (sammen med LC)

DTF samarbejde (sammen med LC og KGF)

Kontakt til Realskolen, halleje og kontrakter (sammen med LC)

Postmodtagning

Planlægning af rengøring

Planlægning af rengøringsweekend, fastsat til 18. og 19. april 2015

Lønninger til træner og rengøring

NS:

Klubbens liv

Festudvalg (sammen med HW og evt. HP)

Oplæg til opslag og invitationer

LC:

Regnskab og bogføring

Betaling af regninger

Ansøgning om lokale- og medlemtilskud

Løn til trænere og rengøring (sammen med HB)

Leje af hal og lejekontrakter (sammen med HB)

La Santa (sammen med HB)

DTF samarbejde (sammen med HB og KGF)

Postmodtagning

HW:

Kontakt til pressen

Festudvalg (sammen med NS og evt. HP)

Åbent Hus arrangement weekenden 25. og 26. april 2015

KGF:

Booking-system

Hjemmeside

DTF samarbejde (sammen med HB og LC)

HP:

Referater

Kontakt til kommunen: baner, vej, skilte

Opsætning og nedtagning af vindskærme

 

NS har plan om at arrangere en fest 28.2.15 og også en senere på året.

”Haderslev Open” forsøges gentaget. HB kontakter Bernhard, der tidligere stod for arrangementet.

Klubben har et trænerproblem. Det hænger sammen med at der ikke kan tilbydes træning andre dage end fredag,som alle er enige om, er en dårlig dag. Mange ungdomsspillere er holdt op, fordi der i år ikke kunne trænes mandag som tidligere.

Klubben har tidl. holdt tennisskole i DTF-regi sidst i sommerferien, men det kniber med deltagelse. Måske er det fordi, det strækker sig over flere dage. Arrangementet er også i konkurrence med andre idrætsgrene. Måske var det bedre, at klubben forsøgte selv at stå for arrangementet. Det kunne så evt. være en weekend, måske i forb. med Åbent Hus-arrangementet. HW vil godt stå for det.

HTK har vistnok en facebook-gruppe. Hvis den stadig er der, trænger den til at poppes op. HW har muligvis kontakt til en eller flere, der kan hjælpe med det. KGF sørger for link på hjemmesiden.

KGF opretter mail-gruppe til fx arrangementer og interne stævner.

Klubben trænger til en ny sandkasse – det ordnes i forb. m. rengøringsdagene.

HP sørger for skilt ved Christiansfeldvej.

HW falder muligvis over en sten, der kan bruges som vejviser samme sted.

Bestyrelsen holder fremover møde den 1. torsdag i måneden kl.19.

Næste møde 5.2.2015


Mødereferater

Scroll ned for at se tidligere mødereferater.

 

 
Bestyrelsesmøde 18/11 2013

Alle bestyrelsesmedlemmer til stede.

Regnskabet blev forevist – det ser godt ud med større overskud end budgetteret.

Det er bestyrelsens ønske, at regnskabsåret ændres , så det følger kalenderåret. Det kan dog tidligst ske fra 2014 til 2015.

Der er kommet 2 nye sponsorer til klubben, BW-skilte og Tastys.

Der afholdes klubturnering 25/1 14. Arrangementet efterfølges af fest efter samme koncept som forsommerfesten. Der skal arrangeres turneringsplan. Turneringen afholdes som ”stærk/svag”.

Tennissportens dag i 2014 bliver 3/5. Henrik og undertegnede står som kontaktpersoner til tennisforbundet. Der satses på et ”åbent hus”-arrangement på tennisbanerne. Ved samme lejlighed bliver standerhejsningsdagen ændret fra søndag til lørdag.

Bestyrelsen efterlyser én, der kan noget med hjemmesider!

Henning

 

Bestyrelsesmøde 16/1 2013

Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Henrik Bonnichsen

Næstformand: Carsten Jessen

Kasserer: Lars Chr. Nielsen

Sekretær: Henning Pilegaard

Diverse ansvarsområder blev fordelt – se under de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Næstformanden vil sammen med formanden kontakte sponsorer, bl.a. mhp. at skaffe tøj til de enkelte klubhold for den kommende sæson.

4.maj er international tennisdag, så bestyrelsen ønsker i den forbindelse at synliggøre klubben, fx ved et tennis-arrangement på Gravene, hvis det kan lade sig gøre.

En forsommerfest vil blive stablet på benene.

På forsøgsbasis vil ”torsdagstennis” (2 baner fra 1830 til 21) prøves i forårssæsonen.

Skal intern turnering med rangliste genoplives?

Der blev gjort overvejelser om klubben skulle have nogle definerede mål som fx årlig forøgelse af medlemstal, og om hvordan sådanne mål kunne opnås. Mht. dette mål måske flere trænere, men hvordan?

Næste møde onsdag 27/2 kl. 19

 

 

Bestyrelsesmøde i HTK den 28/3 2012

Fraværende: Ingen

1: Opfølgning fra sidste møde:

a: Sponsor:

Jessen har kontaktet Frøs Herreds og L.A. Jessen, som begge er positive stemt for at indgå en sponsorkontrakt. Jønnes Grill og Seggelund vil gerne have noget materiale tilsendt. Jessen udarbejder et udkast til dem. Det, de er interesseret i, er skilte i hallen, som skal koste 1.200 kr. Der bliver mulighed for link på hjemmesiden sammen med skiltet - prisen vil være 1.500 kr.

b: Tennissportens dag:

Åbent hus arrangement ved klubhuset. Det vil være træningskamp mod Horsens kl. 12.

Voksen introduktion:

c: Der er bestilt flyers og plakater. Anders står som kontaktperson. Carsten laver en følgeseddel, som kan lægges ved flyers, når de sendes ud til juniores forældre.

d: Tennisskolen:

Vi forsøger at finde en mere lokal træner, for at holde kørselsudgifterne nede.

e: Vedligeholdelse af tennisbaner:

Vi fik desværre ikke Holger med på kurset. Vi hjælper som sædvanlig med at gøre klar til at banerne kan klargøres af kommunen.

f: Juniortræning:

Lars indkalder Henrik og Daniel til et møde.

g: DTF Cup:

Der er muligvis interesse for, at vi tilmelder et hold. Der er stadig et stykke tid til fristen udløber.

h: Festen den 21/4 2012:

Der er 17 tilmeldte til festen.

 

2: Kontingenter til sommersæson:

Vi snakkede om muligheden for at nedsætte kontingentet for nye medlemmer, for at tiltrække nye medlemmer. Derudover drøftede vi muligheden for familiekontingenter – stor og lille familie.

Ny kontingentstruktur:

Juniorer: 6-18 år – 400 kr.

Seniorer: 19+ - 800 kr. Nye seniorer får 25% rabat.

Familie: Lille familie op til 3 personer – 1.500 kr.

Familie: Stor familie 4 personer og derover – 1.800 kr.

 

3: Træning:

Priser for træning kommer senere.

 

4: Rengøringsdag

Lørdag inden standerhejsningen – det vil sige den 28/4.

Opgaver:

Nedslibning og maling/lakering af bænke.

Der skal indkøbes 2 nye borde/bænkesæt.

Maling af slåmur (Daniels far)

 

5: Møde med Klubmodul

Møde den 11/4 kl. 19.

 

 

 

 
Bestyrelsesmøde i Haderslev Tennis Klub den 29/2 2012.

Afbud: Kirsten

1) Sponsorer

Vi har gennemgået vores sponsorkontrakt og snakket om mulige sponsoremner.

2) Tennissportens dag 12/5 2012

Vi afholder tennissportens dag ved tennisklubben. Vi forsøger at tiltrække folk, ved at gøre opmærksom på dagen ved at sætte en annonce i ugeavisen/budstikken.

3) Voksen introduktion

Anders har tilbudt at stå for træningen af de voksne, som gerne vil prøve at spille tennis. Træningen skal starte omkring 1/5 2012 – torsdage fra kl. 17 til 19. Vi starter med at sende flyers ud til forældrene.

Vi hænger plakater op ved:

Indkøbssteder

VUC

Sprogcenter

Fitness World

Sport 24

Sportsmaster

Idrætscenter

Bibliotek

4) Tennisskolen

Tennisskolen afvikles i uge 32. Vi finder ud af, om træningen skal forestås af os selv, eller om vi skal have en træner ude fra.

5) Renovering og vedligeholdelse af tennisbaner

Der er et kursus omkring ovenstående i Brøndby den 21/3 2012 kl. 18-21. Vi forsøger at overtale Holger til at deltage.

6) Juniortræning

Henrik og Lars tager et møde med Daniel omkring juniortræningen i sommersæsonen.

 

7) DTF Cup

Vi forsøger at finde nogle medlemmer, som vil deltage i DTF Cuppen.

8) Interne turneringer og rangliste

Her tænkes der på at give juniorspillerne muligheden for at have et mål med træningen.

En anden måde at give de unge spillere en oplevelse kunne være, hvis førsteholdsspillerne kunne inddrage de unge spillere i deres spil – bare i 5 eller 10 min.

9) Festen den 21/4 2012

Der skal laves opslag og turneringen og festen skal organiseres. Prisen for turneringen er 50 kr. og festen kommer til at koste, hvad menuen koster.

 

 Bestyrelsesmøde i HTK den 19/1 2012.

 

1) Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Henrik Bonnichsen

Kasserer: Lars Chr. Nielsen

Næstformand: Kirsten Bundgaard

Sekretær: Carsten Jochimsen

Bestyrelsesmedlem: Carsten Jessen

 

2) Ansvarsområder:

Lars: Økonomi

Carsten Jessen: Sponsoransvarlig

Carsten Jochimsen: Kommunikation til Fuglsang og Traileransvarlig

Kirsten: Indkøb

Henrik: Øvrige småting

 

3) Opsamling fra generalforsamling:

·       Bane 8 er åbnet for booking om søndagen.

·       Banebooking er lagt ud på forsiden

 

4) Økonomi

·       Økonomien ser fin ud her i starten af det nye regnskabsår – der er ikke sket de store ting siden generalforsamlingen.

·       Indkøb i år. Boldmaskine, videokamera til træning, forskønnelse af området omkring minitennisbanen og slåmuren. Hvad prioriterer vi højst?

 

5) Vintersæson

·       Bookingsystemet virker kun om sommeren – vintersæsonen kan systemet ikke håndtere. Vi kører med nødløsningen resten af sæsonen, og så skal vi have systemet rettet til i løbet af sommeren, så næste vintersæson kommer til at køre.

·       Turnering og fest – den 21. april 2012. Kirsten sørger for mad.

 

6) Sommersæson

·       12/5 2012 – tennissportens dag. Vi forsøger at lave et arrangement på Gravene. Derefter laver vi et opfølgende arrangement i klubben.

·       Voksenintro undersøges

·       Holdkampe – Vi undersøger om der er basis for et kvalrækkehold og et serie 3 hold.

 

7) Hjemmeside

·       Ideer til hjemmesiden – Hvis I (medlemmerne) har nogle gode ideer så kom endelig med dem.

 

8) Eventuelt

Næste møde onsdag den 29/2 2012 kl. 19

 
 
 
 
 
 Referat fra bestyrelsesmøde den 8/9 2011
 
Tilstede: Henrik, Lars, Carsten, Kirsten & Søren
Referent: Carsten
 
 

1) Midlertidigt regnskab

På grund af projektet med slåmuren og vores store jubilæumsfest udviser regnskabet på nuværende tidspunkt et underskud. Hvis indbetalingerne til indendørssæsonen ligner det samme som sidste år, så vil regnskabet for 2010/2011 gå i 0.

 

2) Aftalen med Real Skolen

 

Udgifterne til huslejen er steget med 3 % som følge af stigninger i forbrugsudgifterne. Klubbens indtægter fra Real Skolen er ligeledes steget med 3 %.

 

3) Jyllandsserie-hold.

 

Vi har diskuteret retningslinjer for oprettelse af et Jyllandsserie-hold. Derudover har vi diskuteret ranglisten, som vil blive lavet om i forhold til tidligere.

 

4) Kontingent

 

Kontingentet blev fastsat til:

 

Fast banetime: 1.700 kr.

 

Seniorer:  

Reservationsret for medlemmer der har fast banetime: 300 kr.

Reservationsret: 1.700 kr.

 

Ung-seniorer:

Reservationsret: 1.200 kr.

 

Juniorer:

Reservationsret: 500 kr.

 

Børn:

Reservationsret: 300

 

Gæste reservation:

Gæstereservation, hvor begge spillere ikke er medlemmer, betaler 200 kr. pr. banetime.

Gæstereservation, hvor kun en spiller ikke er medlem, betaler 100 kr. pr. banetime.

 

Træning:

Træningsgebyr for juniortræning: 400 kr.

Træningsgebyr for talenttræning: 500 kr.

Træningsgebyr for elitetræning: 600 kr.

 

Misbrug af reservationsretten første gang medfører en advarsel. Anden gang bliver reservationsretten inaktiveret i en måned.

 

Lars og Bonne kontakter Klubmodul i weekenden for at gøre vintersæsonen klar, så man kan melde sig til.

 

5) Eventuelt


Vi kontakter Rasmus Elbæk for at høre om han vil fortsætte med at tage nettet ned om aftenen.

 

Dato for generalforsamlingen bliver torsdag den 24/11 2011 kl. 19:30.

 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 4/4 2011
 

Tilstede: Henrik, Lars, Carsten, Kirsten & Søren
Referent: Carsten


1) Ændring af retningslinjer for HTK’s førstehold
På baggrund af brev fra førsteholdets holdkaptajn har bestyrelsen ændret retningslinjer for førsteholdet. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget retningslinjerne. Lars Chr. Nielsen og Kirsten Bundgaard har ikke deltaget i afstemningen.

2) Slåmur
Arbejdet med slåmuren er godt i gang. Træerne ved siden af minitennisbanen er væk, og entreprenøren er kontaktet omkring etableringen af slåmuren. Søren holder Tjalfe til ilden.

3) Tennisskolen
Uge 32 løber tennisskolen af stablen. Bonne arbejder på sagen.

4) Kontingent og træning for den kommende sæson
Priser for kontingent og træning er blevet fastsat. De vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside i nærmeste fremtid.

5) Standerhejsning
Standerhejsningen bliver i år den 1/5 2011 kl. 10.
Kirsten sørger for forplejningen. Bonne sørger for indkaldelse via email og annonce i Ugeavisen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28/2 2011
 

Tilstede: Henrik, Lars, Carsten & Søren
Fraværende: Kirsten
Referent: Carsten


1) Siden sidst
Sponsor:
• Søren har sendt udkast til Bank Nordic. Vi har ikke hørt noget endnu, men vi vil rykke for et svar. Hvis de ikke siger ja, vil vi forbeholde os ret til at forsøge at finde en anden hovedsponsor.
• Søren har kontakt med Tjalfe omkring opførelsen af en slåmur.

Deltagelse på klubbens hold:
• Lars har udarbejdet en politik, hvor klubbens regler for deltagelse på klubbens hold fremgår. Politikken vil blive forelagt klubbens hold, hvorefter reglerne vil komme på nettet.

2) Head som klubsponsor
Head er kommet med et udspil til sponsorkontrakt. Vi forpligter os at købe Head-bolde hos Intersport, opsætte Head-læhegn m.v. Til gengæld får vi spillerdragter plus shorts/nederdel og 2 polo t-shirts til klubbens 1. holds spillere. Derudover kommer der komplet udstyr til en træner. Medlemmerne får mulighed for at købe Head-udstyr med en rabat på 33 % af vejledende udsalgspris.

På betingelse af, at Head maksimalt sætter 3 læhegn op, skriver vi under på aftalen.

3) Sponsor
Søren forsøger at kontakte forskellige fonde for at undersøge mulighederne, for at HTK kan komme i betragtning til et tilskud.

4) Investeringer
Vi sætter opførelsen af en slåmur i gang, så vi kan have den færdig den 1/5 2011. Prisen vil komme til at ligge på ca. 15.000 kr. inkl. moms. Søren er tovholder. Bonne tager kontakt Jørgen Smed for at høre, hvor vi kan placere slåmuren.

Vi indkøber net til vores udendørs minitennisbane. Vi foretager en opmåling og indhenter tilbud i løbet af inden uge 10.

5) Rengøringsdag
Årets rengøringsdag bliver lørdag den 30/4 2011 kl. 9.

6) Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 4/4 2011 kl. 19
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31/1 2011
 

1) Siden sidst

Prioriteringsmidler 2011 fra Haderslev Kommune: Vi påtænker at søge midler til net til udendørs minitennisbane og mobile tennisnet. Ansøgningerne skal afleveres inden 1/3 2011. Bonne søger hos Kommunen.

Idrætsrådet vil lave en Idrætsdag for alle elever i 10 klasse plus 1., 2. og 3. G. De har forespurgt os hvad vi kan bidrage med. Der foreligger ikke noget konkret omkring tidspunkt for idrætsdagen. Vi venter til vi hører mere fra Idrætsrådet.

2) Opfølgning på generalforsamlingen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Formand: Henrik Bonnichsen
Næstformand: Kirsten Bundgaard
Kasserer: Lars Chr. Nielsen
Sekretær: Carsten Jochimsen
Bestyrelsesmedlem: Søren Wiborg

Deltagelse på klubbens hold:
På Generalforsamlingen blev problematikken omkring gæstespillere, der er på klubbens turneringshold, diskuteret. Det var generalforsamlingens klare opfattelse, at man ikke kan deltage på klubbens turneringshold, hvis man ikke er medlem af klubben. Det vil sige, at gæstespillere ikke har mulighed for at repræsentere HTK i forbindelse med holdkampe, da disse spillere ikke er medlem af klubben.

Lars og Carsten laver udkast til regler omkring deltagelse på klubbens hold.

3) Det nye bookingsystem

Det nye bookingsystem starter 1/5 2011, når den nye udendørssæson skydes i gang. Inden da skal medlemmerne allerede nu gå ind og oprette en profil i systemet.

Når vi ved, hvad systemet kan håndtere, ser vi på hvordan priserne skal være.

4) 90 års fødselsdag

Bonne hører pigegruppen, hvad de har tænkt sig. Vi foreslår, at vi kan lave en gratis fest til at markere vores 90 års fødselsdag for klubbens medlemmer. Vi andre lægger hovedet i blød for at finde en måde til at markere dagen udad til.

5) Sommerens investeringer

Vi vil forsøge at få etableret en slåmur.

6) Eventuelt

Sponsor: Søren tager kontakt med Tjalfe vedr. sponsorering af en slåmur. Derudover tager han kontakt til Bank Nordic, for at se om de har tabt interessen for at blive sponsor.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 8/11 2010

Til stede: Lars, Søren, Henrik & Carsten
Fraværende: Kirsten

1)
Generalforsamling
Indkaldelse til Generalforsamling den 25/11 2010 kl. 19.30. Henrik sender en nyhedsmail rundt og kontakter Ugeavisen. Kirsten udarbejder et opslag, og Pia sætter dagsordenen på hjemmesiden. Kirsten sørger for et let traktement til Generalforsamlingen.

2)
Økonomi
Lars gennemgik regnskabet for 2009/2010 og budgettet for 2010/2011.

3)
Nyt booking program
Lars og Henrik har set på et nyt booking program. Vi kiggede alle på programmet og blev enige om, at repræsentanten Jesper Weltström fra firmaet Klubmodul ApS skal komme forbi og vise, hvad programmet kan. Vi har aftalt, at han kommer onsdag den 17/11 2010.

4)
Intersport
Lars og Henrik har været til møde vedr. sponsoraftale. Status pt. er, at HEAD vender tilbage med et konkret tilbud.

5)
Opgavefordeling
Vi tager punktet med på næste møde.

6)
Gæstebrikker indendørs
Vi overvejer at ændre proceduren for at reservere en banetime med gæstebrik gældende fra 1/1 2011 grundet mange manglende betalinger.

Referat fra bestyrelsesmøde den 16/8 2010

Til stede: Kirsten, Henrik & Carsten
Fraværende: Lars og Søren

1)
Vintersæson
Der foretages lodtrækning til de faste tider i hallen den 9/9 2010 Den første lodtrækning starter kl. 19:30. Den anden lodtrækning starter kl. 20.15.
Indbydelse til vintersæsonen kommer på hjemmesiden snarest.

2)
Økonomi
Budget ser på nuværende tidspunkt ud til at holde.

3)
Sponsorer
Vi har fået tilbudt en slåmur for 8.000 kr. Der arbejdes på at få sponsoreret et fundament til slåmuren. Bonne har været i Intersport og snakket med dem om vores sponsoraftale. Intersport  vender tilbage mht. køb af bolde og tøj.

4)
Opgavefordeling i bestyrelsen
Vi har snakket om, at Søren Wiborg skal overtage lønudbetalingen.

5)
Fremtidige projekter
Webcam på banerne
Slåmur
Net til minitennisbanen
Boldmaskine

6)
Forslag fra medlemmer
Der er stillet forslag om, at klubben betaler medlemmers turneringsgebyrer, hvis et medlem ønsker at deltage i en turnering.
Forslaget er blevet diskuteret af bestyrelsen, og vi er blevet enige om følgende:
Turneringsgebyret for JM inde og ude betales af klubben. Til gengæld skriver medlemmet en artikel, som kan komme i JyskeVestkysten og Ugeavisen.

7)
Evt
Vi er blevet inviteret til Idrættens stormøde på Realskolen af Haderslev Idrætsråd vedrørende idrætsbesparelser, onsdag den 18/8 2010 kl. 19. Kirsten deltager i mødet.

Daniel deltager i Carolines Tennis Akademi i efterårsferien. Her kommer han til at opleve, hvordan det er at leve som en professionel tennisspiller.
Han skal blandt andet trænes af Kenneth Carlsen.
  

Referat fra bestyrelsesmøde den 31/5 2010

Tilstede: Henrik, Lars, Kirsten, Søren & Carsten. Sidstnævnte var referent.

1)
Medlemssituationen
Dagsdato ligger vi i underkanten af 200 medlemmer, hvilket er en del færre end sidste år på nuværende tidspunkt.
Vi tager hånd om at få opkrævet kontingent hos minitennisbørn, som stadig ikke har fået betalt deres kontingent.

2)
Åbent hus i Haderslev Tennis Klub
Vi påtænker at afholde åbent hus søndag den 20/6 2010. Vi giver 40 % rabat på medlemskaber og træningsgebyrer ved køb på dagen. Carsten laver udkast til annonce til Ugeavisen. Bonne aftaler møde med Intersport for at se, om de vil være med.

3)
Net til minitennisbanen
Lars og Carsten sørger for, at der kommer net til minitennisbanen. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 6/4 2010

1)
Minitennisarrangement med Sct. Severins SFO torsdag den 15/4 2010.
Bonne skaffer ketsjere. Carsten bestiller 20 skumbolde. Mette og Mia laver kage.
Lars, Søren og Carsten finder 2, som kan tage imod.

 

2)
Sommersæsonen 2010

Kontingenter og planlægningen af træning er foretaget. Se kommende opslag på klubbens hjemmeside.

 

3)
Næste møde 31/5 2010 kl. 19

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15/3 2010

Tilstede: Henrik, Lars & Kirsten
Afbud: Søren og Carsten

1)
Minitennisarrangement: Der arbejdes videre med vores samarbejde med Sct. Severin SFO. Kirsten kontakter SFO`en med henblik på at finde en dag i uge 16, hvor arrangementet kan finde sted.

2)
Standerhejsning: Vi åbner sæsonen søndag d. 25.april kl. 10.00. Mette og Mia skal lave et opslag til klubben, Pia lægger det på hjemmesiden og Bonne sender en mail rundt til medlemmerne.

3)
Forårsklargøring: Vi holder en arbejdsdag lørdag d. 17.april kl. 10.00. Mette og Mia laver opslag, Pia lægger det på hjemmesiden og Bonne lægger nyheden på bookingportalen. Lars kontakter Jørgen Smed for at spørge om grus til parkeringspladsen og den lovede flisbelægning bag banerne.

4)
Sæsonindbydelse: Udsendes pr. mail i uge 14 eller 15 og lægges på hjemmesiden. Det er vigtigt at vi også kommer ud i pressen med vores sæsonstart. Bonne kontakter Holger og spørger om han vil være presseansvarlig.

5)
Tennisskole: Klubben holder tennisskole i uge 31. Skal med i kommunens folder om sommerferieaktiviteter. Det sørger Bonne for. Lars og Bonne er i tænkeboks med hensyn til at stå for skolen igen eller om der skal engageres en træner fra DTF.

6)
´Åben klub´: Vi snakkede om at arrangere en dag i maj måned hvor der holdes åbent hus. Det skal annonceres i dagspressen.

7)
Trænings- og turneringsaktiviteter: Lars og Bonne snakker med klubbens juniortrænere og planlægger sæsonens træningstilbud. Vi vil forsøge at få klubbens førsteholdsspillere til at styre træningen af de øvede seniorer. Ideen er at de 5 herboende spillere (Lars, Jan, Carsten, Thomas og Nikolaj) lægger 4 gratis træningstimer i løbet af sommersæsonen. Lars kontakter spillerne.

I den kommende sæson er der planer om 2 turneringshold på seniorsiden – JS og serie 1.

8)
Klubturneringer: De klubinterne turneringer vil fremover ligge i september og marts/april. Herudover vil vi prøve at arrangere nogle ” in”- turneringer hvor der spilles double med forskellige makkere og sluttes af med fællesfrokost.

9)
Næste møde: 6.april 2010 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde den 10/12 2009

1)
Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Bonnichsen
Næstformand: Kirsten Bundgaard
Kasserer: Lars Christian Nielsen
Sekretær: Carsten Jochimsen
Udvalgsformand: Søren Wiborg

2)
Minitennisbane.

Lars kontakter Lars Elkjær omkring færdiggørelsen af banen
• net
• stolper

3)
Træningssituation/minitennis.

Første prioritet er at finde nogle trænere. Vi vil forsøge at finde en eller flere kandidater på seminariet blandt de studerende på idrætslinjen. Søren laver opslag til opslagstavlen på seminariet, og Lars og Carsten besøger seminariet og hænger opslaget op.

For at få flere børn til minitennis vil vi forsøge lave et samarbejde med de lokale SFO’er, for på den måde at tiltrække flere børn til klubben. Vi vil lave et arrangement, hvor børnene får mulighed for at prøve at spille tennis. En foreløbig dato er sat til den 14/4 2010. Søren spørger Favrdalskolen, Henrik spørger Realskolen og Kirsten spørger Sct. Severinskolen, om der er interesse for et sådant arrangement. Efterfølgende vil vi sætte os sammen og planlægge dagen. Carsten og Søren vil hjælpe på selve dagen.

Lars og Henrik sætter sig sammen med indendørs trænerne og planlægger resten af indendørstræningen.

Udendørstræningen blev drøftet og vil blive taget op igen på næste bestyrelsesmøde.

4)
Søren Wiborg og Pia Donslunds forslag overflyttet fra generalforsamlingen

Bestyrelsen beslutter:
• Medlemmer, der påtager sig trænergerningen minimum 1 time om ugen hele vinter-/sommersæsonen, fritages for kontingentbetaling i den pågældende sæson.
• Trænerne aflønnes med: 100 kr. i timen for trænere under 18 år, 130 kr. i timen for trænere mellem 18 og 25 år, og 160 kr. i timen for trænere over 25 år.
• Formand og kasserer får hver 1.200 kr. + 2.000 kr. i skattefri godtgørelse, som skattelovgivningen giver mulighed for.
• Trænerne får turen til LaSanta betalt af klubben.
• Sommermedlemmer kan købe gæstebrik til hallen for 50 kr. Andre interesserede skal betale 75 kr. gæstebrik.
Beslutningerne under punkt 4 gælder for kalenderåret 2010. De vil blive taget op til revision efter næste generalforsamling.

5)
Sponsorater
Bestyrelsen vil gøre en indsats for at få en ny hovedsponsor. Søren undersøger mulighederne.

6)
Eventuelt
Lars har gennemgået forsikringspolicen. Der blev ikke foretaget nogen ændringer i den.
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22/10 2009

Tilstede: Bonne, Lars, Kirsten og Carsten
Afbud: Dorte
Referent: Carsten

1)
Økonomien:
Regnskab 08/09: De faktiske indtægter for 08/09 har oversteget forventningerne i budgettet med ca. 65.000 kr., mens de faktiske udgifter blev holdt indenfor budgettet.

2)
Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 25/11 2009 kl. 19 i klubhuset.

Bonne sørger for, at indkaldelsen til Generalforsamlingen kommer i Ugeavisen. Lars sørger for, at der kommer opslag i klubben. Kirsten køber ind til brødbord.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

Pkt.1.3. Ny tekst: Klubben er efter bestyrelsens beslutning medlem af JTU under DTF.

Pkt.3.2. Ny tekst: Medlemskabet er gyldigt fra den dag indbetalingen registreres.

Pkt. 3.3. Slettes.

Pkt. 3.4 bliver pkt. 3.3.

Pkt. 5.2. Ny tekst: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der de ulige år afgår 2 medlemmer og de lige år afgår 3 medlemmer.

Pkt. 5.3. Ny tekst: Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest 2 uger efter den årlige ordinære Generalforsamling, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Pkt. 6.2. Ny tekst: Den ordinære Generalforsamling holdes i november måned, og indkaldes med mindst 7 dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside.

3)
Vintersæsonen:
Realskolen har anvendt hallen til andet end tennis – bl.a. badminton. Realskole kontaktes af Bonne for at dette ophører.

Træning:
Status på indendørstræningen blev drøftet. Der laves opfølgning på træningssituationen.

Rengøring af hallen/klubhuset:
Der skal være mere rengøring af hallen. Gulvet skal vaskes en gang om måneden – så vidt muligt første fredag i måneden. LaSanta gruppen står for rengøringen.
Klubhuset skal gøres rent 1 gang om ugen, hvilket LaSanta gruppen også står for.

5)
Evaluering af sommersæsonen:
Hvad gik ikke så godt:
• Juniormedlemmernes betaling af kontingent. Der vil blive udarbejdet retningslinjer for træningen for at afhjælpe problemet.
• Andetholdet måtte trække sig.

Hvad gik godt:
• Klubturneringen
• Arbejdsdagen

6)
Eventuelt:

Der kan arrangeres flere turneringer med samme turneringsform som ved den udendørs klubturnering.

Vi laver et opråb på vores hjemmeside. Vi mangler flere frivillige som vil give en hjælpende hånd, så vi kan få flere aktiviteter op at stå.


Bonne, Lars og Carsten udarbejder en plan.

4)
Minitennisbane:
Den nye minitennisbane er ved at være færdig. Vi skaffer en regning inden 31/12 2009, så vi kan få tilskuddet af Haderslev Kommune.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13/8 2009

Tilstede: Bonne, Lars, Dorte, Carsten og Kirsten
Referent: Kirsten

1)
Opfølgning på sponsorsøgning.
Vi forsøger i løbet af vinteren at skaffe sponsorer til endnu to vindskærme til udendørs banerne.
Intersport skulle lave foldere med billeder af vindskærme, men det er ikke sket endnu.

Status:

Kreditbanken ønsker ikke sponsoraftale

Adformation ønsker ikke sponsoraftale

Buchs Vinstue ønsker ikke sponsoraftale

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer