Nyheder

Vedtægter for Haderslev Tennis Klub


§ 1.1. Klubbens navn er Haderslev Tennis Klub (HTK), stiftet 1921.
§ 1.2. Klubbens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennis.
§ 1.3. Klubben er efter bestyrelsens beslutning medlem af JTU under DTF.
 
Medlemmerne
 
§ 2.1. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år pr. 1.1. det år man tilmeldes.
§ 2.2. Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er under 18 år pr. 1.1. det år man tilmeldes.
§ 2.3. Gæster kan benytte anlægget efter gældende reglement.
§ 2.4. Æresmedlemmer kan, på bestyrelsens forslag, vælges af generalforsamlingen.
 
§ 3.1. Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§ 3.2. Medlemskabet er gyldigt fra den dag indbetalingen registreres.
§ 3.3. Der foretages først lodtrækning blandt de medlemmer, der har spillet indendørs sidste sæson. Der kan kun trækkes en time pr. 2 medlemmer. Et medlem med fire medlemmer kan godt trække to sammenhængende timer. Derefter trækker øvrige medlemmer lod. Resterende timer kan fordeles til medlemmer, der vil have mere end en time, eller sælges til andre klubber.
 
§ 4.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutning herom kræver tilslutning fra mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.
§ 4.2. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan forlange spørgsmålet om eksklusion på førstkommende ordinære generalforsamling
 
Bestyrelsen
 
§ 5.1. Klubbens ledelse består af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der ligeledes vælger 2 suppleanter.
§ 5.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der de ulige år afgår 2 medlemmer og de lige år afgår 3 medlemmer.
§ 5.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest 2 uger efter den årlige ordinære Generalforsamling, med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
§ 5.4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
§ 5.5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er tilstede.
§ 5.6. Bestyrelsens beslutning indføres i protokol.
§ 5.7. Til at løse særlige opgaver, kan bestyrelsen nedsætte udvalg i et omgang, som den skønner nødvendigt.
§ 5.8. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.

Generalforsamlingen
 
§ 6.1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
§ 6.2. Den ordinære Generalforsamling holdes i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside, opslag i klubhuset samt mail til alle de aktuelle mailadresser som klubben er i besiddelse af. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for behandling. Regnskab fremlægges i klubhuset ved opslag på tavle samt på klubbens hjemmeside.
§ 6.3. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
§ 6.4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 6.5. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
§ 7.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.
a)      Valg af dirigent
b)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år
c)      Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
d)     Behandling af evt. indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde seneste 3. dagen før generalforsamlingens afholdelse
e)      Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
f)       Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
g)      Eventuelt
§ 8.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 2 af bestyrelsens medlemmer eller 20 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlige indgiver begæring derom.
§ 8.2. Generalforsamlingen afholdes senest én måned efter at begæringen er modtaget af bestyrelsen.
§ 8.3. Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.
§ 9.1. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
§ 9.2. Såfremt et medlem af bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemning og valg foregå skriftligt.
§ 9.3. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
§ 9.4. Referat af generalforsamlingen og denne beslutning indføres i protokol.
§ 10.1. Ændringer af klubbens love kan altid foretages på en generalforsamling, men skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
§ 11.1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvorefter beslutning træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
§ 11.2. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Haderslev Kommune til brug for idrætslige formål for børn og unge i kommunen, dog fortrinsvis en forening med samme formål som den opløste forening.
 
Instagram
Vi takker vore sponsorer